L̼u̼k̼a̼k̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼h̼e̼l̼s̼e̼a̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

L̼u̼k̼a̼k̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼h̼e̼l̼s̼e̼a̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

L̼u̼k̼a̼k̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼.

̼R̼o̼m̼e̼l̼u̼ ̼L̼u̼k̼a̼k̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼S̼k̼y̼ ̼S̼p̼o̼r̼t̼s̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼B̼ỉ̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼ ̼M̼i̼l̼a̼n̼.̼

enewspeople

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.