T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼a̼n̼b̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼i̼d̼o̼l̼ ̼K̼p̼o̼p̼ !̼

T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼a̼n̼b̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼i̼d̼o̼l̼ ̼K̼p̼o̼p̼ !̼

N̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼a̼n̼b̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼̼m̼ ̼n̼h̼a̼̣̼c̼ ̼T̼E̼M̼P̼E̼S̼T̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ô̼̣̼ ̼p̼h̼ấ̼̼n̼ ̼k̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼t̼ô̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼.̼
̼V̼à̼̼o̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼n̼h̼ó̼̼m̼ ̼n̼h̼a̼̣̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼T̼E̼M̼P̼E̼S̼T̼ ̼t̼h̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Y̼u̼e̼h̼u̼a̼ ̼E̼n̼t̼e̼r̼t̼a̼i̼n̼m̼e̼n̼t̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ă̼̣̼t̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼̼ ̼d̼e̼b̼u̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼̼ ̼ý̼̼,̼ ̼H̼a̼n̼b̼i̼n̼ ̼-̼ ̼c̼á̼̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼K̼p̼o̼p̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼c̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼̣̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼̣̼i̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼T̼E̼M̼P̼E̼S̼T̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼̼ ̼đ̼ơ̼̣̼i̼ ̼b̼ở̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ô̼̣̼.̼
̼Đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ú̼̼c̼ ̼h̼ơ̼̣̼p̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼B̼E̼L̼I̼F̼T̼ ̼L̼a̼b̼,̼ ̼H̼a̼n̼b̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼Y̼u̼e̼h̼u̼a̼ ̼E̼n̼t̼e̼r̼t̼a̼i̼n̼m̼e̼n̼t̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼r̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼̼i̼ ̼t̼h̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼â̼̣̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼c̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼̼t̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼T̼E̼M̼P̼E̼S̼T̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼d̼e̼b̼u̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼ấ̼̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼̼n̼g̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼̼i̼ ̼t̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼̼ ̼v̼i̼s̼u̼a̼l̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼h̼i̼ế̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ô̼̣̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼H̼a̼n̼b̼i̼n̼ ̼t̼ỏ̼̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ấ̼̼n̼ ̼k̼h̼í̼̼c̼h̼ ̼t̼ô̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼!̼

enewspeople

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.